Skole

  • Opbakning til lærerne og fokus på bedre klasseledelse
  • Alle børns talent skal dyrkes, og der skal bedre kvalitet i udskolingen
  • Alle børn skal have det rette tilbud, og forældrene skal så vidt muligt have frit valg

Alle børn i folkeskolen skal have udnyttet deres potentiale bedst muligt. Vores børn er vores fremtidige hjerner.

I skolen lærer børn en masse færdigheder, både sociale og faglige, som vil komme til at præge dem gennem hele deres opvækst og påvirke deres fremtid.

Konservativ skolepolitik bygger på værdier som faglighed, dannelse og trivsel, og for os er det afgørende, at Hvidovres folke- og privatskoler har gode forhold.

Vi har mange holdninger til skolepolitikken, såsom sikre skoleveje, kortere skoledage, fokus på renoveringer af skolerne mm., men der er specielt tre punkter, som vi finder vigtige i fremtiden.

Styrket udskoling.

Konservative i Hvidovre ønsker en mere fleksibel og fagligt styrket udskoling. I kommunen oplever vi, at mange elever falder fra i udskolingen.

Specielt i 8. og 9. klasse forsvinder eleverne fra folkeskolerne, hvilket bl.a. skyldes, at eleverne for at blive udfordret søger alternativer, der kan tilbyde bedre faglighed og specialeretninger. Dette mener vi er et tegn på, at udskolingen i kommunen kunne være meget bedre. Derfor ønsker vi den styrket.

Måden vi vil styrke udskolingen på er, at vi vil oprette flere speciallinjer, som f.eks. eliteidrætslinjen der ligger på Engstrandskolen.

Speciallinjerne skal kunne tilbyde flere timer inde for et specifikt område, hvor den faglige kvalitet skal være højere. Speciallinjerne skal ligeledes placeres på skolerne rundt omkring i kommunen med det formål, at det skal hjælpe med at give mere liv til skolerne, hvor der ikke er så mange elever. Samtidig skal det hjælpe med at løse pladsmangel på overfyldte skoler.

Klassekvotienter på 24 elever.

Konservative i Hvidovre ønsker, at der skal være normeringer på 24 elever i skoleklasserne.

Ifølge Cevea var den gennemsnitlige klassekvotient i Hvidovre kommune på 22,7 i 2017. Dette er under den ”usynlige grænse” på 24 elever.

På trods af dette findes der stadig klasser i Hvidovre med alt for mange elever. Et overfyldt klasselokale er ikke optimalt for elevernes trivsel og læring, da for mange elever f.eks. kan gøre det uoverskueligt for læreren, skabe dårligt indeklima, skabe mere uro i klassen. Modsat kan for få elever i en klasse give et forringet socialt liv.

Derfor mener vi, at der skal være en bedre balance normeringerne. For at skabe bedre normeringer foreslår vi delvis afskaffelse af søskendegarantien, så garantien ikke følger familier, som er fraflyttet distriktet, hvis der ikke er plads. Derudover vil vi give større mulighed for at udskolingsklasser med for få elever kan slås sammen, da dette kan hjælpe på udfordringen med pladsmangel.

Inklusion og børn med særlige behov.

Konservative i Hvidovre ønsker et mere fleksibelt inklusionssystem og dermed også bedre forhold for børn med særlige behov.

Inklusion er et vigtigt emne, der betyder meget for familierne. Men man hører ofte, at inklusionssystemet ikke fungerer, som det burde, og at mange familier kommer i klemme. Vi mener ikke, at det er hverken i orden for børnene eller familierne, og derfor foreslår vi et bedre inklusionssystem.

Vi ønsker først og fremmest, at man anerkender, at børn med særlige behov er forskellige. Nogle vil godt kunne inkluderes i en almindelig folkeskole, mens andre vil have meget svært ved det. De vil have brug for et specialtilbud.

Her er det vigtigt, at systemet arbejder hurtigt, og at familierne ikke skal vente op til et halvt år på at få tildelt ressourcer. Samarbejde mellem dagtilbud og skolen skal styrkes og forbedres.