Nyt fra De Konservative i Hvidovre

Følg med her på siden for at læse de nyeste historier fra os eller vores kandidaters indlæg i diverse medier.

Højere takster – Lavere service

Hvidovre avis 07.04.21

Som opfølgning på Flemming Mikkelsen fra SGH i sidste uges avis, må vi give ham ret. Uanset årsagerne, er der udsigt til at prisen stiger men til gengæld for at tømning af skraldespandene bliver knap så ofte.

Prisen for tømning

Økonomi og service hænger ikke ret godt sammen her. Hen over de seneste tre år, er prisen for et almindeligt parcelhus, steget med ca. 30%. Det er vel og mærke for en almindelig husholdning som nu ser ud til at få færre tømninger.
Dertil kommer udgiften til reparation og udskiftning af beholdere der er gået itu. Iflg. Hvidovre kommunes regulativ for husholdningsaffald § 9.4.1, påhviler det nemlig grundejeren selv at udbedre eller udskift defekte beholdere, hvis kommunen påbyder det.

Lugtgener og skadedyr

Omdrejningspunktet er nok den vigtigste beholder af dem alle, nemlig beholderen med restaffald og madrester, som i de varme sommermåneder, nu kun skal afhentes hver anden uge i stedet for hver uge. En beslutning man kan undre sig over.
Risikoen for ubehagelige lugtgener, rotter, mider i spandende mv., øges betragtelig da affaldet nu ser ud til at skulle opbevares den længere tid i beholderen.
Med al den affaldssortering som vi skal gøre nu, er antallet af containere steget betragteligt.

Antal beholdere og placering

I dag har den enkelte grundejer minimum 5 skraldecontainere, der alle skal stå i skel ud til vejen, for at renovationsmedarbejderne bedst muligt skal kunne tilgå dem.
Faktisk optager skraldespandene i dag min 3,5 m i bredden, når de står ved siden af hinanden og det bliver sikkert ikke mindre i fremtiden for affaldssorteringen bliver mere og mere omfattende.
Hvis så skraldespandene så også blev stillet på plads efter tømning, ville det være helt rart. Ofte er der, i visse kvarterer, klager over at beholderne bliver efterladt på fortovet.

Hjemtagning af affaldshåndtering

Hvidovre kommune hjemtog i 2018 renovationsopgaven med den begrundelse at det ville være billigere og bedre for borgerne.
En stigning på ca. 30% samt færre tømninger viser det modsatte!
Hvad kan vi forvente af overraskelser i fremtiden ?

Michael Sabroe og Kenneth Bak
Kandidater til KV21

Vi skal være klar med førstehjælp

Hvidovre avis 17.03.2021

Med udrulningen af vacciner, skal vi begynde at vende blikket fremad, så vi er klar til at yde kommunens foreninger førstehjælp. Det bliver et langt sejt træk for foreningerne at få alle medlemmerne i gang og igen blive en del af fællesskabet.
Det viser ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, hvor 33% af danskere der var aktiv før coronakrisen, ikke er det nu.

Flere vil nok helt naturligt starte op igen, når idrætten åbner, men der vil være målgrupper, som ikke vil dukke op, og her skal kommunen i samarbejde med foreningerne være klar på at få aktiveret de inaktive. Alt forskning viser at fysisk aktivitet hjælper på sundheden, og derfor er det vigtigt at kommunen allerede nu nedsætter en taskforce sammen med foreninger og idrætsrådet, der skal arbejde på hvordan vi bedst muligt kommer tilbage fra nedlukningen.

Hvilke initiativer kan sættes i gang, hvordan sikrer vi frivilligheden ved genåbningen, skal der investeres yderligere ressourcer til kommunens foreninger.
Hvis ikke der gøres noget NU, så vil Hvidovre opleve et fald i idrætsdeltagelse henover de næste år, og dermed på sigt medføre omkostninger til sundhedsområdet, da idræt og sundhed hænger sammen.

Kommunen skal være fremadsynet, og sikre vi kommer godt tilbage. Det vil både være til gavn for foreningerne og kommunen.

Carsten Provstgaard & Kenneth Bak
Kandidater til KV21

Boligstriden i Hvidovre Nord!

Hvidovre avis 24.02.2021

Jeg bor i Hvidovre Nord med min familie. Vi kan fra vores bolig se det skønne byggeri ved Rødovre Port udvikle sig til en ny Rødovre Bydel. I Hvidovre Nord bor vi i almennyttige boliger, ejer- og andels lejligheder, en-familie- og rækkehuse, omgivet af S-tog station, indkøbscenter, grønne områder og Rebæk sø. En skøn blanding og mangfoldig bydel vi skal udvikle med respekt for fremtiden.
Lokalplan 147 med tillæg nr. 13 giver os rig mulighed for at imødekomme fremtiden.

Studieboliger:
Unge under uddannelse har brug for studieboliger, tæt på offentlig transport, der er til at betale. I gennemsnit bruger de unge et halvt år på at finde ny bolig. Trivsel og nærhed vægtes højt, og det ønsker vi, at Hvidovre skal være et godt eksempel på, samt foregangskommune for.
Seniorboliger:
Boligpolitikken for seniorerne i Hvidovre, skal give mulighed for et boligskift, når den tid kommer. Vi ønsker ikke at vores seniorer tvinges til at forlade kommunen for at finde en ny og passende bolig.
Familieboliger:
Almene såvel som ejerboliger for alle. Både børnefamilier, par uden børn, bofællesskaber og enlige. Lad os udvikle Hvidovre Nord til en unik bydel og sigte efter at mindst 25% af alle boliger skal være almene boliger, som er til at betale for en normal lønindkomst

Lad os udvikle Hvidovre Nord til et byområde i fornyelse, som bliver kendt for sin iøjnefaldende og moderne bygninger, lad os få godkendt lokal- og udviklingsplanen for Hvidovre Nord. Dermed kan forvandlingen af den nuværende bydel begynde og blive til en levende og moderne bydel, som i dag er rammen om mange menneskers hverdag og liv. Vi skal være en mangfoldig bydel med en bred vifte af boligtyper og et spændende byliv til såvel nuværende som fremtidige generationer
De Konservative i Hvidovre ønsker en visionær byudvikling, hvor vi har tidssvarende og funktionelle boliger, der passer ind i vores bybillede, og matcher de aktuelle behov, vi som borgere har.
Tak til de siddende politikere for at tænke og igangsætte byudviklingen.
Borger i Hvidovre Nord

Ejner Skræddergaard
Kandidat til KV21

Din lokale stemme i Passagerrådet!

Hvidovre avis 24.02.2021

Hvordan sikrer vi bedre forhold og sammenhæng i den kollektive trafik? Første skridt må være at engagere sig og være med, hvor beslutningstagerne mødes og inspireres.

Det er præcis det, jeg vil fokusere på i de næste to år, hvor jeg er valgt ind i det nyoprettede Passagerråd for Region Hovedstaden. Dette nye organ skal drøfte diverse emner relateret til trafik i vores region, og give input, råd og prioriteringer videre til DSB, Movia, politikere m.fl..
Ved første ordinære møde blev det blandt andet diskuteret, om der i busserne kan skabes mere plads til cykler, løbehjul og andet på hjul.

Vi medlemmer af Passagerrådet har vidt forskellige baggrunde og ønsker for den kollektive trafik, men vores fælles udgangspunkt er, at vi vil den! Når corona pandemien har lagt sig, skal vi have passagerne tilbage til tog, bus og metro, så vi skåner miljøet og mindsker støj- og sundhedsgener forårsaget af biltrafikken.

Vi skal arbejde på smarte og tidssvarende løsninger, der gør at flere vælger den kollektive trafik til. Der bliver talt og skrevet meget om trafik, men det er et langt og sejt træk at få beslutninger igennem på området. Derfor er det vigtigt at vi lokalpolitikere i Hvidovre hele tiden fastholder fokus på Hvidovre som trafikknudepunkt, så visioner som metro til Hvidovre Hospital, letbane til Avedøre Holme, og andre tiltag snart kan blive en realitet. Det sker kun, hvis alle byder ind og igen og igen sætter Hvidovres interesser højt på dagsordenen. Det vil mine kolleger og jeg i Det Konservative Folkeparti i hvert fald gøre!

Tina Cartey Hansen
Kandidat til KV21

BIODIVERSITETEN SKAL PÅ DAGORDENEN

Hvidovre avis 24.02.2021

Kære medborger lad os i fællesskab få haverne til at blomstre og øge biodiversiteten i vores nærområde og inspirer andre på deres gåtur i området.
Det kommende forår er et helt perfekt tidspunkt til at så sommerblomster.

I efteråret 2019 efter en gåtur rundt i nærområdet, hvor vi talte om stenbelagte forhaver fik jeg nok, af at se på min egen gule græsplæne i forhaven. Jeg fik kørt jord og kompost ud på et stort stykke af græsset og plantet nogle stauder og drysses en masser blomsterfrø ud over jorden.

I foråret 2020 tog jeg fat i et nyt stykke jord og denne gang fjernede jeg græstørven. Lidt mere arbejde, men resultatet var langt flere blomster og et lille vandhul blev etableret. I 2020 blev forhaven flittigt besøgt af bier og sommerfugle. Gærdesmutten, rødhalsen, egern og en tusse kiggede også forbi. I 2021 kommer der et jordstykke mere til og så handler det om, at lade naturen arbejde for mig.

En stenbelagt forhave er i øvrigt ikke en hindring for at bidrage med biodiversiteten. Tænkt i højbede, krukker, potter, baljer, sække og meget andet. Har du et hjørne i forhaven, som kunne drysses med sommerblomster? Måske du bor i lejlighed med altan og kan konkurrere med dine naboer om, hvem der har den flotteste altankasse.

Vi borgere kan lave nabofællesskaber for meget mere beplantning til bier, sommerfugle og insekter, da handling i egen have er bedre end ord, men den fælles vision for en grøn by, bør kommunen være med til at facilitere. Kald den 2650 samfundshaven.

Sanne Ørskov Rishøj
Bestyrelsesmedlem og kandidat til kommunalvalget 2021

Metroen? Det er nu, der skal smedes!

Hvidovre avis 10.02.2021

Med regeringens og Folketingets snart kommende infrastrukturforhandlinger i sigte, er det nu, der skal arbejdes for en metro til Hvidovre Hospital – på alle fronter.
Det er altid en fornøjelse at læse Hvidovre Avis, og med artiklen om en metro til Hvidovre Hospital, var fornøjelsen endnu større.

Det er godt at høre, at kommunen arbejder videre med planerne om metroen. Med regeringens og Folketingets planer om snarlige forhandlinger om en ny infrastrukturplan, hvori en metro bør indgå, skal arbejdet gøres allerede nu!

Økonomi

Når vi taler metroen og økonomi, er infrastruktur ikke kun et statsligt og kommunalt anliggende, men i den grad også et regionsanliggende. Region Hovedstadens to vigtigste områder er sundhed og infrastruktur. Idet tanken er en metro til Hvidovre Hospital, bør der også arbejdes på, at Region Hovedstaden er med til at finansiere en ny metro, ligesom Region Hovedstaden er medejer af Hovedstadens Letbane, der får stop ved Herlev og Glostrup Hospital.

Det er naturligvis at foretrække, at metroen fortsætter til Rødovre Centrum. Men hvis projektet kun kan blive realistisk med en forlængelse til Bispebjerg Hospital (læs, hvis Region Hovedstadens tilskud bliver større), er en forlængelse til Rødovre Centrum ikke et kardinalpunkt for os. Det vigtigste er, at vi får en metro! Vi ser dog argumenter for, at Region Hovedstaden også bør medinvestere i en metro, der ender ved Rødovre Centrum.

Samarbejde

Det er nemt at sige til borgmesteren og kommunen: ”Fix det”, det har vi ikke i sinde at gøre. En metro til Hvidovre er i vores alles interesse. Derfor arbejder vi også benhårdt for projektet. Vores lokale folketingstingsmedlem, Merete Scheelsbeck, det eneste borgerlige folketingsmedlem fra Vestegnen, vil også arbejde for dette projekt i den periode, hun sidder i Folketinget. Ligeledes vil vi på regionsplan arbejde for en positiv indstilling til metroen.

Så hvis vi fra alle sider samarbejder om det, bliver presset større, og mulighederne for en metro til Hvidovre Hospital kommer nærmere! Lad os have visioner for vores by!

Søren Friis Trebbien
Spidskandidat og formand
Det Konservative Folkeparti Hvidovre

Jeg vil understøtte det lokale erhvervsliv, lokal handel og iværksætteri!

Hvidovre avis 10.02.2021

Danmark skal være en vindernation, og vi skal have et erhvervsliv i vækst og balance, så vi giver endnu flere borgere muligheden for at realisere eget potentiale og bidrage til fællesskabet.
Væksten i den private sektor sikrer råderummet til et stærkt og mere sammenhængende Hvidovre, med tryghed og flere muligheder.

Den herskende kommunale erhvervspolitik skal vendes til at være præget af virkelyst og iværksættermentalitet. Vi har tomme lokaler på Avedøre Holme, der kunne dedikeres til iværksættere. Det kræver et opgør med regler og administrative byrder, en aktiv indsats for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser (ex. udbygning af Holmene og etablering af en Metro linjeføring til Hvidovre Hospital og Avedøre Holme) og ikke mindst at systemtænkning erstattes af sund fornuft og hjælpsomhed.

Den globale økonomi vil indenfor en overskuelig årrække være endnu tættere forbundet end i dag. Virksomhederne vil placere deres investeringer i de kommuner, der tilbyder de bedste vilkår for infrastruktur og udvikling.
Derfor skal Hvidovre kendetegnes ved en langt mere fremadskuende erhvervspolitik hvor virksomheder, erhvervslivet, handlende og iværksættere mødes med åbenhed, konkurrencedygtige rammevilkår og et hjerteligt velkommen.

Ejner Skræddergaard
Kandidat til KV21
Det Konservative Folkeparti Hvidovre

Den kommunale hjemmepleje skærer igen i rengøringen.

Hvidovre avis 03.02.2021

Er det rimeligt over for borgerne, de igen må undvære deres hjælp til rengøring.

Hvidovre Kommunes hjemmepleje meddeler, at de er nødt til at skærer i rengøringshjælpen til deres visiterede borgere, og årsagen forklares med stort medarbejderfravær, primært på grund af Corona-situationen.
I forvejen opleves det allerede, at rengøringen er skåret ned til et minimum.

Det er klart, at hjemmeplejen skal disponere efter omstændighederne, men der er ingen forklaring på, hvorfor hjemmeplejen så ikke hyrer vikarer ind, som eller har været praksis, og som hjemmeplejen i forvejen gøre brug af i fraværssituationer?
Lytter hjemmeplejen ikke til Statsministeren, der igen og igen siger, at vi skal passe vore ældre, syge og svageste i samfundet? Det gælder åbenbart ikke i Hvidovre, hvor der vælges at prioritere anderledes.

Det havde da været en disponering med rettidig omhu at få ansat nogle flere tilkaldevikarer. Det var vel nok at forudse, at man kunne få behov for flere raske hænder.

Så flere spørgsmål melder sig. Har hjemmeplejen ikke budget til at dække ind med vikarer? Er vikarene også ramt af corona-situationen? Har den private aktør i Hvidovre samme fraværssituation, eller kan man i virkeligheden få en bedre service fra den private leverandør Human Care, hvis man vælger kommunen fra?

Ville borgerne ikke være bedre stillet, hvis der var mere fri konkurrence på det område, når nu den kommunale hjemmepleje åbenbart ikke har sikret sig nok vikarhjælp; eller endnu værre… Bare ikke vil gøre brug af den?

Michael Sabroe
Det Konservative Folkeparti
Kandidat til KV21

Præstemosen på vej mod de 100 år

Hvidovre avis 20.01.2021

I mandagens møde i økonomiudvalget, behandledes en halvårsstatus på specielt præstemosens koloni- og fritidshus situation.
Huse, der er bygget større end lokalplanen tillader og hegn mod vej, der skal være hæk, skal bringes i orden. Det er punkter vi i Det Konservative Folkeparti helt klart støtter op om. Når vi oven i købet ser nye huse under opførelse, der overskrider de tilladte rammer, så skal lokalplanerne selvfølgelig håndhæves.

Når det er sagt, så forvirres vi af kommunens beskrivelse af Præstemosen. De beskriver det som 294 ejendomme i kolonihaveområdet, hvor halvdelen er ejet af kommunen og den anden halvdel er udmatrikuleret. (frasolgt)
Wikipedia siger om Kolonihaver

Et lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord og udlejet for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev oprindelig fortrinsvis udlejet til arbejderfamilier og småhåndværkere til dyrkning af egne grøntsager, men også med et klart rekreativt og socialt formål.
I Hvidovre findes der 6 etablerede kolonihaveforeninger. Alle på lejet grund, typisk på en 100 års aftale, som var en af Aukens kongstanker tilbage i halvfjerdserne.
Og dog – tænker vi

I foreningen i Præstemosen sælger kommunen fortsat af de ca. 150 udmatrikulerede grunde, til priser omkring en million kroner. Vores påstand er derfor, at kommunen derved overdrager ejendomsretten til køberne og samtidig fraskriver sig kolonihavetanken. Præmissen må derfor være, at den solgte grund nu bliver til en fritidsgrund og ikke en kolonihavegrund.
Hvad er så forskellen?
Det er blandt andet lånemulighederne, og potentielt retten til som pensionist at benytte fritidshuset året rundt, som vi kender det fra de store sommerhuskvarterer.

Hvis vi skal konkludere på det forløb, så har kommunen i årevis solgt grunde til priser, måske til priser der svarer til en almindelig kendt fritidsgrund, set rundt i det danske sommerland, og er derfor selv med til at forvirre begreberne i og om Præstemosen.

Kan vi glæde os til at det snart er slut med sagsbehandlingerne og overflyvningerne, eller bliver det en årlig tilbagevendende begivenhed, eller skal vi snart se frem til et 100 års jubilæum i Præstemosen.

Johnny Berg, Michael Sabroe, Jimmy Jensen
Konservative kandidater til KV21

Hvornår kommer metroen?

Hvidovre avis 20.01.2021

Om ca. to år forventes det, at der kommer patienter på den udvidede del af Hvidovre Hospital. Desværre bliver tilgangsforholdene ikke forbedret, og behovet for en metrostation bliver kun endnu større.

I flere år har sygehusvæsnet planlagt udvidelser af flere hospitaler. I region Hovedstaden kommer der bl.a. et nyt hospital i Hillerød, mens hospitalerne i Hvidovre, Herlev og Glostrup bliver udvidet. I forbindelse med udvidelsen får Hillerød en ny togstation (Favrholm), og linjeføringen af den nye Letbane langs Ring 3 får stop både ved Herlev og Glostrup Hospital. Man har for Hvidovre Hospital som den eneste ikke indtænkt en løsning, der ikke belaster vejnettet.

Når udvidelsen af Hvidovre Hospital bliver taget i brug, kan man forvente, at indfaldsvejene til området omkring Hvidovre Hospital vil blive belastet yderligere, og derved kan der forventes mere støj og forurening. Der er allerede fokus på trafikstøj her på Vestegnen, og ligeledes er forurening i Hvidovre et vedvarende emne. Da begge emner i forvejen har indflydelse på den generelle sundhed, bør der indtænkes en mindre miljøbelastende løsning til stigningen i trafik, som udvidelsen medfører.

Med en metro til Hvidovre Hospital får vi bedre offentlig trafik til Hvidovre i al almindelighed. Desuden vil flere muligheder for transport til og fra hospitalet være til gavn for patienter, pårørende og personale i særdeleshed. Med andre ord en win-win-løsning for alle! Derfor skal presset på at få metrostation ved Hvidovre Hospital fastholdes, endog øges yderligere, så der ikke går for mange år mellem udvidelsen af Hvidovre Hospital og åbningen af metrostation ”Hvidovre Hospital”.

I Det Konservative Folkeparti har vi en stor vision for Hvidovre. I denne vision er der naturligvis også et ønske om metrostation ”Hvidovrevej”. Lad os hæve barren og samarbejde om de bedste muligheder for Hvidovre og Hvidovres borgere.

Søren Friis Trebbien
Formand og Spidskandidat
Det Konservative Folkeparti Hvidovre

Hvorfor skal vi lægge pengene i andre kommuner?

Hvidovre avis 13.01.2021

Efter et hårdt år med Corona restriktioner, længes vi alle efter oplevelser. Når hverdagen forhåbentlig snart vender tilbage, vil vi fortsat støtte det lokale handels- og café/restaurationsliv, men ift. oplevelser kommer vi desværre til kort her i Hvidovre. Vi har et rigt foreningsliv, men når lysten til spontane aktiviteter som bowling, minigolf, biograftur, legeland, badeland opstår, så må vi til andre kommuner for at få behovet opfyldt.

Tænk på hvor mange penge og dermed arbejdspladser vi som kommune går glip af! Vi taler her om rigtig mange børnefødselsdage, familieaftener og dates der rykkes udenfor byen, og det skal vi ændre på! Vi Konservative vil sætte fokus på dette område og arbejde på at tiltrække aktører som ovennævnte her til byen. Når kommuner som Rødovre, Ishøj og Herlev kan, så kan vi også!

Forvaltningen skal ikke agere ejendomsmægler, men de lokale politikere og forvaltningen skal blive bedre til at brande Hvidovre overfor virksomheder, der ønsker at bringe fornyet liv til byen. I førnævnte byer er bygninger i erhvervsområder med fordel blevet ombygget til aktiviteter som personer i alle aldre gerne kører efter. Det skaber desuden liv i byområder, der ellers ligger øde hen om aftenen og i weekenderne. Måske også en model her for byen?

Vi ønsker at udvikle Hvidovre og vil arbejde på at vi borgere, også når det gælder oplevelser, kan blive i egen by!

Carsten Provstgaard & Tina Cartey Hansen

Kandidater til KV21

Kære Borgmester – Skal vi til havnemøde igen i 2021?

Hvidovre avis 02.12.2020

Tak for din invitation til borgermødet i sidste uge, og tak fordi du og din gruppe endelig har fået øjnene op for det oplæg til en plan for Hvidovre Havn, som vi konservative bragte op som forslag i kommunalbestyrelsen den 29. maj 2018.
Når det er sagt, så må vi konservative også desværre konstatere, at vi fik ret i vores bekymring i avisen i sidste uge. Der kom desværre stadig ikke er synlig fremdrift i planen for Hvidovre Havn, selv om borgmesteren havde varmet godt op i ugen op til mødet om, at der NU endeligt skulle ske noget.

Må vi nu derfor foreslå, at når du fortæller, at der er afsat 4 x 10 millioner kroner over de næste fire år, at du samtidig får slået fast, pengene prioriteres på følgende: Inden næste sommer (i 2021) skal opføres både toiletfaciliteter til havnen og strandens gæster. søspejderne bør nu få tilladelse til at opføre et nyt klubhus på brandtomten på havnen og endelig, køb den eller de stiger til molerne, som faktisk er en rigtig god ide.

Kære Borgmester. Det er et beskedent ønske. To delprojekter og en stige, der kan overskues. To projekter der kan gennemføres inden valget i november 2021. Kan du nå det inden valget?

Vi konservative har allerede af flere omgange fremlagt vores oplæg til en opgradering af havnen, vel og mærke med respekt for havnens primære formål som lystbådehavn for sejlerne, roklubben, kajakklubben og alle de andre klubber i miljøet.
Så konklusionen og vores opfattelse fra borgermødet omkring havnen, er at borgmesteren stadig ikke har en plan. Store armbevægelser og meget retorik – men meget lidt handling og vision. Vi oplever skuffende nok igen og igen en borgmester, der forhaler processen ved igen og igen at opfordre borgerne til at fremkomme med ideer og forslag, der allerede har været stillet adskillige gange de seneste 13 år.

Vi ikke vrede. Bare lidt skuffede over igen at høre om iskagehuse, en molestige og vinterbadefaciliteterne. Vi må kunne svinge os højere op – og vi må kunne få sat spaden i jorden på byens havn.

Jimmy Jensen – Michael Sabroe
Det Konservative Folkeparti
Kandidater til kommunalvalget 2021

Sæt strøm til Hvidovre!

Hvidovre avis 04.11.2020

Elbilerne kommer trillende…bogstaveligt talt. Fremtidens eldrevne transportmidler er her, og den udvikling skal vi fremme!
Der er mange holdninger til brugen af el som drivkraft for biler, busser osv., men lige nu er el bl.a. grundet reduktion i partikelforurening i min optik det bedste alternativ på markedet.

Vi Konservative i Hvidovre mener, at det er vigtigt, at vi som kommune aktivt tiltrækker og støtter private aktører på markedet ved f.eks. at hjælpe dem med egnede steder i kommunen, hvor de kan opstille ladestandere.

Vi skal huske, at de fleste ladninger ofte varer 20-30 minutter, som chaufføren oftest vil bruge på en kop kaffe i de nærliggende butikker, og dermed støtte det lokale erhvervsliv. Hvidovre kommune skal gå forrest, og udover at støtte bussernes grønne omstilling, også selv udskifte vognparken i et økonomisk ansvarligt tempo. På kommunale parkeringspladser kan vi skabe bedre rammer og dermed incitament til at skifte den gamle bil ud med en elbil, idet flere parkeringspladser reserveres til elbiler – også uden ladestandere.

Sidst men absolut ikke mindst må vi ikke glemme den støjdæmpende effekt køretøjer drevet på el fører med sig. I en støjbelastet by som vores tæller hver decibel mindre!

Tina Cartey Hansen
Kandidat til KV21

Vild med Hvidovre

Hvidovre avis 21.10.2020

Har du et lille hjørne i din have, som mangler liv? Synes du, at Hvidovre skal gå forrest for at hjælpe bier, sommerfugle og andre insekter til bedre levevilkår så frugttræer og bærbuske i haverne giver bedre udbytte? Så start i din egen have eller din egen altankasse. Der skal ikke så meget til. Hvis vi borgere går forrest og viser kommunen, at vi ønsker en øget biodiversitet, så starter det med os selv. Og så kommer vi længere – uden at tømme kommunekassen.

SF stillede et glimrende forslag til KB i juni, om at tilmelde kommunen til foreningen Vild Med Vilje. Vi kan forstå, at dette forslag er sendt videre til Det Grønne Råd. Gennem samarbejde kan vi skabe en større biodiversitet og derfor støtter vi fra Det Konservative Folkeparti i Hvidovre, SF´s forslag om, at kommunen indgår partnersamarbejde med projektet Vild Med Vilje.

Så kære kommune.

Lad 2021 være året hvor alle rundkørsler, vejrabatter, ubebyggede grunde som kommunen er i besiddelse blive plantet med vilde blomster i stedet for at vi bruger skattepenge på at holde områderne tætklippede. Der er mange penge at spare på teknisk drift – og en stor gevinst for naturen i forstaden. Husk, at det ikke er græsset, der skal vokse vildt, men engblomsterne. Vi skal ikke ende med at alle græsallergiker ikke kan nyde naturen, så skræl lige græsset væk først de steder, hvor vi færdes mest. Og meld os alle sammen ind som Partner i Vild Med Vilje, så vi kan deltage aktivt som den grønne vestegnskommune. Vi er sikre på, at man godt kan få borgerne selv til at være drivkraften, så kommunen alene skal facillitere, at vi kommer i gang.

Man kan godt selv starte med lave små stenbede eller vilde blomster, uden at haverne kommer til at se rodede ud. Brug evt. efteråret til at bygge et insekthotel. Står du og skal fælde et træ, så lad stammen ligge i dit kommende vilde bed og bor en masse huller til insekterne. Har du børn eller børnebørn, så inddrag dem i legen. Det behøver ikke være hele haven. Et mindre bed langs husets nordside eller hjørnet bag i haven bidrager også til biodiversiteten.

Husk at vi kun låner denne natur, som vi sammen skal bevare. Lad os gøre Hvidovre til den grønneste vestegnskommune på bebyggede områder i 2021.

Tina Cartey Hansen & Sanne Ørskov Rishøj
Konservative kandidater til kommunalvalget 2021

Tillykke til “Bevar 1A” gruppen!

Hvidovre avis 08.10.2020

Jeg noterer mig med glæde nyheden om en ny buslinje 11, der skal imødekomme noget af den
tabte linje 1A. Tillykke til de borgere der på kreativ vis har kæmpet for deres buslinje.

Omend de ikke er helt i mål med deres ønske, så er der dog delvist ageret på deres sag.
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt at en gruppe borgere skal kæmpe og investere i reklamer
for at blive hørt. Det er ikke alle beslutninger der træffes lokalt, men det bør være
lokalpolitikernes opgave løbende at presse på og fastholde fokus hos de rette instanser, så vi
kan opnå det bedst mulige serviceniveau for den kollektive trafik i Hvidovre. Denne dialog bør i
høj grad pågå imellem udgivelse af nye køreplaner/omlæggelse af ruter, så de kan påvirkes
inden ændringerne vedtages.

Vi er mange der (under ikke-Corona tider) dagligt bruger bus og tog for at komme til og fra
skole/arbejde/fritidsaktiviteter, og hver afgang tæller i vores travle hverdag. Det er mig derfor
magtpåliggende at blive ved med at have fokus på forbedringer af den kollektive infrastruktur på
tværs af Hvidovre og til vores nabokommuner.

For mig er kampen om at få linje E til at stoppe på Friheden station eller linje BX på Hvidovre
station bestemt heller ikke slut endnu! Vi må fastholde presset på DSB med gode og
vedvarende argumenter, indtil de indser at Hvidovre er et trafikalt knudepunkt, der skal have
bedst mulig offentlig tilgængelighed. Det kan ikke passe at borgere fra kommuner som Køge og
Ringsted snart kan komme hurtigere til og fra København end vi fra Hvidovre kan.

Tina Cartey Hansen
Kandidat til kommunalvalget 2021